Miljöpolicy

Tillsammans skapar vi en god miljö och förutsättningar för framtiden.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar ska vi med en ansvarsfull metod successivt reducera de miljöproblem som finns. Detta ska sammanvägas av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Gällande lagstiftning skall betraktas som minimikrav. Vårt miljöarbete skall präglas av kretsloppstänkande.

Vi ska värna om vår yttre miljö genom att arbeta så att: 

  • ny miljöanpassad teknik utvecklas
  • metoder för hantering, lagring och förvaring av miljöfarligt gods utvecklas
  • anskaffning av miljöfarligt gods minimeras
  • våra lokaler och utrustningar anpassas för att inte förbruka mer resurser än nödvändigt
  • vi vid anskaffning kritiskt granskar och väljer produkter som, med avseende på miljöpåverkan, är mest lämpliga

Vi ska även värna om varandras hälsa genom arbetet med den inre miljön. Vi ska arbeta så att:

  • god social miljö utvecklas
  • våra medarbetare inte utsätts för onödiga risker
  • trevlig miljö skall finnas i såväl företagslokalerna, som i närområdet
  • arbetsmiljöarbetet integreras i det dagliga arbetet som rutin och ges samma tyngd som övriga uppgifter i vår verksamhet.